Template Hortal (WBCE)

Info DE: Standardtemplate WBCE 1.2 / 1.3

Info EN: Default template of WBCE 1.2 / 1.3

Autor / Author Chio Maisriml
Lizenz / License GNU General Public License. Photos: pexels.com
6 Blöcke / Blocks Hauptinhalt, Rechte Spalte, Grosser Inhalt Oben, Grosser Inhalt Unten, Alternativer Kopfbereich, keiner
3 Menüs / MenusNormal, none, Unsichtbar
Menüart / Menu style Horizontal
Frontend-Anmeldung / Frontend login
Suche / Search
Responsiv / Responsive